تبلیغات
التپه پیوند قلیان و تپه - التپه ، بــازگشــت

رفتــن هــم حــرف عجیبــی ‌اســت

شبیــه اشتبــاه آمــدن
گفــت بــر مــی گــردم
و رفــت
و همــه‌ پــل ‌هــای پشــت ســرش را ویــران کــرد
همــه مــی ‌دانستنــد دیگــر بــاز نمــی ‌گــردد
امــا بــازگشــت
بــی هیــچ پلــی در راه
او مســیر مخفــی یــادها را مــی ‌دانســت
 
سید علی صالحی تاریخ : سه شنبه 24 تیر 1393 | 07:40 ب.ظ | نویسنده : Enrique Iglesias | نظرات
.: Enrique Iglesias:.